Lees ze door

Algemene voorwaarden Sportcentrum Elhatri

Artikel 1                     Definities

Abonnement
Een overeenkomst die voor een bepaalde periode wordt afgesloten en waar contributie voor betaald wordt.

Flex abonnement
Een abonnement welke maandelijks opzegbaar is.

Cursus
Een specifieke training van een of meerdere bijeenkomsten waarbij eenmalig cursusgeld betaald wordt.

Medische verklaring
Een schriftelijke bevestiging van een arts waarin vermeld wordt dat de deelnemer wegens medische omstandigheden niet kan sporten.

 

Artikel 2         Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten die tussen Sportcentrum Elhatri en de consument worden afgesloten.

 


Artikel 3         De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het geselecteerde aanbod door de consument. De overeenkomst is strikt persoonlijk.

 

 

Artikel 4         Abonnementen
4.1 Duur
4.1.1
Het abonnement gaat in op het moment van inschrijven.

4.1.2 Abonnementen voor kinderen tot en met 13 jaar hebben een minimale looptijd van 6 maanden. Alle andere abonnementen hebben een minimale looptijd van 12 maanden met uitzondering van een flex-abonnement. Na de minimale looptijd is het abonnement maandelijks opzegbaar op basis van lid 4.4.2.

4.2 Pauzeren

4.2.1 Het abonnement kan tijdelijk gedeactiveerd worden indien een deelnemer als gevolg van blessure of ziekte in het geheel niet in staat is om van de faciliteiten gebruik te maken. Hiervoor dient een medische verklaring te worden overlegd. Bij andere redenen van deactivatie van het abonnement geldt een minimum periode van 3 maanden en een maximum van 6 maanden.

4.2.2 Een deactivatie wordt altijd in overleg met Sportcentrum Elhatri toegekend.


4.3 Wijzigen

4.3.1 Wijzigingen van het abonnement dienen schriftelijk, voorzien van handtekening, middels een wijzigingsformulier te worden ingediend. Voor sommige wijzigingen worden administratiekosten in rekening gebracht. Deze dienen direct te worden betaald.

4.3.2 Wijzigingen gaan in op de 1e van de opvolgende maand. Wanneer gekozen wordt voor een duurder abonnement, dan gaat de wijziging per direct in. De gewijzigde kosten voor de lopende maand worden rond de 1e van de volgende maand geïncasseerd.


4.4 Opzeggen

4.4.1 Het abonnement moet minimaal 1 maand voor aanvang van de nieuwe betalingsperiode schriftelijk en ondertekend met handtekening worden opgezegd.

4.4.2 De opzegtermijn bedraagt minimaal 1 maand met inachtneming van artikel 4.4.1.

4.4.3 Na beëindiging van het abonnement dient de Sportcentrum Elhatri-pas ingeleverd te worden. De borg van € 10,- wordt gerestitueerd indien de pas in goede staat is.

 

4.5 Abonnement via Stichting Leergeld

4.5.1 Inschrijving kan online via de sportschool. Inschrijfgeld + borg moet de klant zelf betalen.

4.5.2 Stichting Leergeld beoordeeld of klant in aanmerking komt voor vergoeding.
4.5.3 Bij afwijzing van Stichting Leergeld mag de klant het abonnement overnemen of opzeggen per de 1e van de volgende maand. Reeds betaalde bedragen (excl. borg) worden door de sportschool niet terugbetaald.


Artikel 5         Betaling

5.1 De deelnemersbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.

5.2 Betaling van de deelnemersgelden gaat per maand of per jaar via automatische incasso, dan wel contant per jaar.

5.3 Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden. Hierbij worden administratiekosten in rekening gebracht en krijgt de deelnemer twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na deze periode van twee weken in gebreke blijft, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de deelnemer.

5.4 De Sportcentrum Elhatri-pas wordt geblokkeerd wanneer niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot de faciliteiten van Sportcentrum Elhatri worden geweigerd.

 

Artikel 6         Cursus

6.1 Bij afname van een cursus zijn Artikel 1 t/m 11, met uitzondering van Artikel 4, van toepassing.

6.2 Bij verhindering van deelname aan (onderdelen van) een cursus wordt geen restitutie gegeven.

6.3 Bij annulering van een complete cursus door de deelnemer minimaal 1 week voor de start van de cursus vindt restitutie van het cursusgeld plaats. Bij annulering van een gehele cursus door de deelnemer minder dan 1 week voor de start van de cursus krijgt de deelnemer 50% van het cursusgeld retour.

6.4 Bij annulering van een cursus door Sportcentrum Elhatri wordt de deelnemer doorgeschoven naar eenzelfde cursus op een andere datum. Indien de deelnemer hier niet aan kan deelnemen, dan vindt er restitutie van het cursusgeld plaats.

 

Artikel 7         Risico en aansprakelijkheid

7.1 Sportcentrum Elhatri heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de normale bedrijfsrisico’s. Sportcentrum Elhatri aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade vanwege het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en het deelnemen aan activiteiten bij Sportcentrum Elhatri.

7.2 Sportcentrum Elhatri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.

7.3 De deelnemer verklaart door het accepteren van deze algemene voorwaarden dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De deelnemer verklaart tevens zich er van bewust te zijn dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Ook zal de deelnemer Sportcentrum Elhatri en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.

7.4 De deelnemer is verplicht zich adequaat te verzekeren tegen ziektekosten.

 

 

Artikel 8         Huisregels

8.1 Het is niet toegestaan doping en/of drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat de deelnemer recht heeft op restitutie van het deelnemersgeld.

8.2 Sportcentrum Elhatri laat (assistent)trainers en deelnemers alleen toe tot haar activiteiten, als op basis van de tot haar beschikking zijnde informatie kan worden verwacht dat hun gezondheidstoestand deelname op een verantwoorde wijze toestaat. De deelnemer is verplicht gezondheidsproblemen (ook acute) te melden.

8.3 Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen, van zowel Sportcentrum Elhatri als van de deelnemer, is verboden.

8.4 De deelnemer dient zich te houden aan de door Sportcentrum Elhatri gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van, onder andere, kleding, orde en discipline.

8.5 De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Sportcentrum Elhatri-vestiging en hiernaar te handelen.  De algemene voorwaarden en de huisregels van de Sportcentrum Elhatri-vestiging zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, staan op de website www.elhatri.nl en zijn bij de balie van de Sportcentrum Elhatri-vestiging op te vragen.

 

 

Artikel 9: Privacy

De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de Privacy Policy van Sportcentrum Elhatri.  De meest recente versie van de privacyverklaring van Sportcentrum Elhatri staat op https://www.elhatri.nl/privacy-policy-en-cookieverklaring-sportcentrum-elhatri/

 

 

Artikel 10       Behoud van recht

10.1 Sportcentrum Elhatri behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste één maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld.

10.2 Sportcentrum Elhatri behoudt zich het recht om trainingstijden, trainingsplaats en trainingsprogramma’s te wijzigen. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het abonnement, of het deelnemen aan cursusonderdelen of activiteiten, die aangeboden worden door Sportcentrum Elhatri, vindt geen restitutie van de deelnemersgelden plaats.

10.3 Sportcentrum Elhatri behoudt zich het recht om bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de leiding, een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van betalingen en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende contractduur vervalt.

10.4 Sportcentrum Elhatri behoudt zich het recht om tijdens schoolvakanties, op officiële en erkende nationale en religieuze feestdagen haar vestigingen sluiten, zonder dat dit reden tot restitutie van deelnemersgelden betekent.

 

Artikel 11       Rechtstoepassing

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sportcentrum Elhatri aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen een deelnemer en Sportcentrum Elhatri, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Sportcentrum Elhatri is gevestigd. Door zijn/haar inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Sportcentrum Elhatri te accepteren.