Lees ze door

Algemene voorwaarden Sportcentrum Elhatri

Artikel 1: Aanmelding

Aanmelding bij Sportcentrum Elhatri vindt plaats door ontvangst van het volledig ingevulde digitale inschrijfformulier samen met het inschrijfgeld en de borg voor de Sportcentrum Elhatri magneetpas en acceptatie van de deelnemer door Sportcentrum Elhatri. Het inschrijfgeld bedraagt € 18,-. Nadat Sportcentrum Elhatri het volledig ingevulde inschrijfformulier heeft ontvangen met het inschrijfgeld plus de borg voor de clubcard en Sportcentrum Elhatri de deelnemer heeft geaccepteerd, start de toegang tot training, oefening en examen op de ingangsdatum die op het inschrijfformulier staat aangegeven. Bij het inleveren van het inschrijfformulier bij Sportcentrum Elhatri ontvangt de deelnemer op vertoon van een geldig legitimatiebewijs en na betaling van € 10,- borg, een Sportcentrum Elhatri-pas. Uitsluitend op vertoon van deze pas krijgt de deelnemer toegang tot de Sportcentrum Elhatri faciliteiten. Jongeren vanaf 5 jaar, die in het bezit zijn van een Sportcentrum Elhatri-pas, krijgen uitsluitend toegang onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een daartoe bevoegde lesgever. De pashouder blijft te allen tijde aansprakelijk voor gebruik en misbruik van de pas. Het gebruik van de pas is persoonsgebonden. De pas is dus niet overdraagbaar. Bij verlies of diefstal of anderszins in het ongerede raken van de Sportcentrum Elhatri-pas, blijft de betalingsverplichting voor het lopende kalenderjaar onverminderd van kracht. Een vervangende pas kan tegen betaling van € 10,- worden verkregen.

Artikel 2: Deelnemerschap, termijn en betalingsvoorwaarden

Het deelnemerschap in training en oefening bij Sportcentrum Elhatri kan op elk gewenst moment ingaan en bestaat voor de duur van de overeengekomen abonnementsperiode. Bij de bepaling van de hoogte van de contributiegelden zijn lessen die komen te vervallen door feestdagen en schoolvakanties reeds verrekend. De deelnemersbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling van de deelnemersgelden dient per maand of per jaar via automatische incasso te geschieden, dan wel contant per jaar. De periodieke betaling blijft verschuldigd zolang de Sportcentrum Elhatri-pas niet is ingeleverd bij Sportcentrum Elhatri. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of storing om welke reden dan ook, wordt de incasso na een week nogmaals aangeboden. Hierbij worden administratiekosten in rekening gebracht en krijgt de deelnemer twee weken de gelegenheid om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de deelnemer na deze periode van twee weken in gebreke blijft, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de pashouder. De Sportcentrum Elhatri-pas wordt geblokkeerd wanneer niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer kan dan de toegang tot de faciliteiten van Sportcentrum Elhatri worden geweigerd. Sportcentrum Elhatri is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Sportcentrum Elhatri behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste één maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.

Artikel 3: Trainingstijden

Sportcentrum Elhatri behoudt zich het recht voor om trainingstijden, trainingsplaats en trainingsprogramma’s te wijzigen. Als de deelnemer geen gebruik maakt van het abonnement, of het deelnemen aan cursusonderdelen of activiteiten, die aangeboden worden door Sportcentrum Elhatri, vindt geen restitutie van de deelnemersgelden plaats. Tijdens schoolvakanties, op officiële en erkende nationale en religieuze feestdagen kan Sportcentrum Elhatri haar vestigingen sluiten, zonder dat dit reden tot restitutie van deelnemersgelden is.

Artikel 4: Orde en instructievoorschriften

Het is niet toegestaan doping en/of drugs, dan wel in zijn algemeenheid stimulerende middelen te gebruiken. Gebruik van dergelijke middelen zal bij constatering leiden tot onmiddellijke beëindiging van het abonnement, zonder dat de deelnemer recht heeft op restitutie van het deelnemersgeld. Sportcentrum Elhatri laat (assistent)trainers en deelnemers alleen dan toe tot haar activiteiten, als op basis van de tot haar beschikking staande informatie kan worden verwacht dat hun gezondheidstoestand deelname op een verantwoorde wijze toestaat. De deelnemer is verplicht gezondheidsproblemen (ook acute) te melden. Het gebruik van slecht onderhouden en/of onveilige materialen en hulpmiddelen, van zowel Sportcentrum Elhatri als van de deelnemer, is verboden. De deelnemer dient zich te houden aan de door Sportcentrum Elhatri gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van, onder andere, kleding, orde en discipline.

Artikel 5: Beëindiging en deactivering

De deelnemer kan zijn/haar deelnemerschap beëindigen door middel van het invullen en ondertekenen van een opzegformulier aan de balie bij Sportcentrum Elhatri. De opzegtermijn bedraagt 1 maand met inachtneming van artikel 2 en de minimum looptijd van het abonnement. (Na de minimum looptijd is het abonnement maandelijks opzegbaar.) Opzegging dient te geschieden 1 maand voor aanvang van de nieuwe betalingsperiode. Sportcentrum Elhatri behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de leiding, een deelnemerschap te beëindigen zonder teruggave van betalingen en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.  Na beëindiging van het deelnemerschap dient de Sportcentrum Elhatri-pas ingeleverd te worden. De borg van € 10,- wordt gerestitueerd indien de pas in goede staat is. Indien een deelnemer als gevolg van blessure of ziekte in het geheel niet in staat is van de faciliteiten gebruik te maken, is het mogelijk op vertoon van een medische verklaring het abonnement tijdelijk te deactiveren.

Artikel 6: Risico en aansprakelijkheid

Sportcentrum Elhatri heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de normale bedrijfsrisico’s. Sportcentrum Elhatri aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade vanwege het gebruik maken van de apparatuur, het volgen van een programma of van cursusonderdelen en het deelnemen aan activiteiten bij Sportcentrum Elhatri.  Sportcentrum Elhatri aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer. De deelnemer verklaart door ondertekening van het aanmeldingsformulier dat hij/zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen zal ontvangen voor eigen risico en dat kosten van enig ongeval of letsel geheel door hem/haar worden gedragen. De deelnemer verklaart tevens zich er van bewust te zijn dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich mee brengt en dat hij/zij eventuele vervolgschade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan voor eigen risico neemt. Ook zal de deelnemer Sportcentrum Elhatri en/of haar leiding en instructeurs vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze. De deelnemer is verplicht zich adequaat te verzekeren tegen ziektekosten.

Artikel 7: Huisregels

De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van de Sportcentrum Elhatri-vestiging en hiernaar te handelen.  De algemene voorwaarden en de huisregels van de Sportcentrum Elhatri-vestiging zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, staan op de website www.elhatri.nl en zijn bij de balie van de Sportcentrum Elhatri-vestiging op te vragen.

Artikel 8: Privacy Policy Sportcentrum Elhatri

De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de Privacy Policy van Sportcentrum Elhatri.  De meest recente versie van de privacy verklaring van Sportcentrum Elhatri staat op de website www.elhatri.nl.

Artikel 9: Rechtstoepassing

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Sportcentrum Elhatri aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen een deelnemer en Sportcentrum Elhatri, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar Sportcentrum Elhatri is gevestigd. Door zijn/haar inschrijving verklaart de deelnemer de algemene voorwaarden en de huisregels van Sportcentrum Elhatri te accepteren.